Yevgeniy

Yevgeniy

Stepanovich
Kuchkov
  • liquidator

Birth date: 

29.07.1952

Place of Birth: 

Place of residence: 

Gorky village, Bogodukhovsky district of Kharkov region

Time spent in the Chernobyl Zone: 

01.01.1989 - 30.04.1989